SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

PREKIŲ NUOMOS IR KITŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios nuomos ir kitų paslaugų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio nuomos ir/arba kitas paslaugas www.dekolab.lt interneto svetainėje (toliau – Klientas), ir IV „DEKOLAB“ (toliau – Paslaugų teikėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Klientui perkant nuomos ir/arba kitas paslaugas interneto svetainėje. Įsigydamas nuomos ir/arba kitas paslaugas interneto svetainėje, Klientas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

2. NUOMOS IR KITŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

2.1. Nuomos ir kitų paslaugų teikimo sutartis tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Klientas, interneto svetainėje/ elektroniniu paštu/ Messenger žinute/ telefonu suformavęs užsakymą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis sulaukia rezervacijos patvirtinimo ir per 24 valandas apmoka sąskaitoje nurodytą 50% dydžio avansą. Tais atvejais, kai Klientas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo, yra saugoma www.dekolab.lt duomenų bazėje.

3. KLIENTO TEISĖS

3.1. Klientas turi teisę pirkti nuomos ir/arba kitas paslaugas interneto svetainėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Klientas (vartotojas) turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti užsakymo per laikotarpį nuo prekių rezervacijos patvirtinimo iki avanso pervedimo, tačiau ne vėliau nei per 24 valandas.

3.2. Klientas (vartotojas) turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti užsakymo per laikotarpį nuo prekių rezervacijos patvirtinimo iki avanso pervedimo, tačiau ne vėliau nei per 24 valandas.

3.3. Klientas turi teisę panaudoti DEKOLAB nuolaidos kodą ir/ar dovanų kuponą iki paskutinės jo galiojimo dienos pateikdamas dekoracijų nuomos užklausą vienu iš šių būdų:
1) žinute DEKOLAB Facebook puslapyje,
2) atsiųsdamas el. laišką adresu dekoro.laboratorija@gmail.com,
3) arba pateikdamas užklausą mūsų puslapyje www.dekolab.lt.
Prie užklausos būtina nurodyti savo vardą ir nuolaidos ir/ar kupono kodą. Vienas nuolaidos kodas ir/ar dovanų kuponas taikomas vieną kartą vieno pirkimo metu ir tik nuomojamoms prekėms ar kitoms paslaugoms (netaikoma parduodamoms prekėms ir užstatui, kai jis taikomas nuomojamoms prekėms).

3.4. Klientas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.    

4. KLIENTO PAREIGOS

4.1. Klientas privalo sumokėti sutartą nuomos ir/arba kitų paslaugų bei prekių pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Klientas sumoka elektroninėje parduotuvėje nurodytu būdu.

4.2. Jei pasikeičia Kliento registracijos formoje pateikti duomenys, Klientas privalo nedelsdamas juos atnaujinti ir apie tai informuoti IV „DEKOLAB“,  interneto svetainėje nurodytais kontaktais.

4.3. Klientas privalo atlikti mokėjimą iš savo banko sąskaitos bei atskiru elektroniniu laišku atsiųsti Paslaugų teikėjui pranešimą apie mokėjimo atlikimą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo rezervacijos patvirtinimo. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus arba atskiru elektroniniu laišku neatsiuntus Paslaugų teikėjui pranešimo apie mokėjimo atlikimą, Paslaugų teikėjas turi teisę laikyti, kad Klientas atsisakė nuomos ir/ar kitų paslaugų teikimo sutarties sudarymo. Kliento pasirinktos prekės rezervuojamos bei Paslaugų teikėjas imasi vykdyti nuomos ir kitų paslaugų teikimo sutartį tik tada, kai Paslaugų teikėjas gauna pranešimą iš Kliento banko ar Kliento apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes ir paslaugas.

4.4. Užsakymo metu naudodamas DEKOLAB dovanų kuponą klientas įsipareigoja padengti susidariusį skirtumą, jei užsakymo suma viršija kupono vertę. Dovanų kuponas į pinigus nėra keičiamas, todėl jei užsakymo suma nesiekia kupono vertės, kuponas laikomas panaudotu ir skirtumas klientui nėra grąžinamas.

4.5. Klientas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖS

5.1. Jei Klientas bando pakenkti  interneto svetainės darbui ar stabiliam veikimui, Paslaugų teikėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis  interneto svetaine ir neatsako už jokius su tuo susijusius Kliento nuostolius.

5.2. Paslaugų teikėjas turi teisę negrąžinti Klientui sumokėto 50% avanso, jei Klientas pareiškia norą nutraukti sutartį praėjus 24 valandoms po rezervacijos patvirtinimo.

5.3. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas  interneto svetainėje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

5.4. Paslaugų teikėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6. PASLAUGŲ TEIKĖJO PAREIGOS IR GARANTIJOS

6.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Klientui tinkamai naudotis  interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.

6.2. Paslaugų teikėjas turi pareigą pasiūlyti alternatyvią prekę, jeigu Kliento pasirinkta prekė buvo pažeista jau pasirašius nuomos sutartį. Klientui nesutikus, Paslaugų teikėjas garantuoja sumokėto užstato už pasirinktą prekę grąžinimą.

6.3. Paslaugų teikėjas garantuoja išnuomoti prekes sutartam laikotarpiui, kuris nurodomas Nuomos sutartyje ir yra ne ilgesnis nei 5 dienos įskaitant prekių perdavimo Klientui ir grąžinimo Paslaugos teikėjui momentą.

6.4. Paslaugų teikėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

7. PREKIŲ PRISTATYMAS

7.1. Prekės pristatomos Klientui abipusiu sutarimu pasirinktu būdu ir laiku, priklausomai nuo prekės prieinamumo.

7.2. Prekės  pristatomos tik Vilniaus mieste ir Vilniaus rajone.

7.3. Prekės nesiunčiamos paštu.

8. ATSAKOMYBĖ

8.1. Klientas atsako už užsakymo pateikimo metu nurodytų duomenų teisingumą. Klientas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

8.2. Už nuomos ir kitų paslaugų teikimo sutarties pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8.3. Paslaugų teikėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Klientas patenka į šiuos tinklalapius per Paslaugų teikėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

8.4. Paslaugų teikėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Kliento naudojamo vaizduoklio ypatumų.

9. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

9.1. Paspausdamas mygtuką „Siųsti“ užklausos formoje/ elektroniniame laiške/ Messenger žinutėje, Klientas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Klientas turi savo atstovų sutikimus) sutinka pateikti Paslaugų teikėjui šiose Taisyklėse ir registracijos formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Kliento ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Paslaugų teikėjas tvarkytų internetinės prekybos tikslu.

9.2. Paspausdamas mygtuką „Siųsti“ užklausos formoje/ elektroniniame laiške/ Messenger žinutėje, Klientas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Klientas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad Kliento ir (ar) jo atstovų pateikti asmens duomenys būtų teikiami Paslaugų teikėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims, kad šie juos tvarkytų internetinės prekybos tikslu, kaip aptarta kitame punkte.

9.3. Paspausdamas mygtuką „Siųsti“ užklausos formoje/ elektroniniame laiške/ Messenger žinutėje, Klientas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Klientas turi savo atstovų sutikimus) sutinka atsiimdamas prekes prekių atsiėmimo vietoje pateikti Paslaugų teikėjui ir (ar) trečiajam asmeniui, Paslaugų teikėjo nurodymu pristačiusiam prekes, vieną iš asmenį identifikuojančių dokumentų: pasą, asmens tapatybės kortelę, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, siekiant tinkamai identifikuoti Klientą ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslu.

9.4. Pažymėdamas punktą „Noriu gauti DEKOLAB pasiūlymus el. paštu“, Klientas nurodo, kad jis ir (ar) jo atstovai (Klientas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad Paslaugų teikėjui pateikti jų asmens duomenys būtų teikiami Paslaugų teikėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims, kad šie juos tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslu, kaip aptarta kitame sakinyje. 

9.5. Pažymėdamas punktą „Noriu gauti DEKOLAB pasiūlymus el. paštu“, Klientas nurodo, kad jis ir (ar) jo atstovai (Klientas turi savo atstovų sutikimus) sutinka gauti informacinę ir reklaminę medžiagą apie paslaugas, prekes iš Paslaugų teikėjo registracijos formoje nurodytu ir (arba) kitu Kliento, jo atstovų pateiktu elektroniniu paštu.

9.6. Paspausdamas mygtuką „Siųsti“ užklausos formoje/ elektroniniame laiške/ Messenger žinutėje, Klientas patvirtina, kad jis (jei Klientas yra fizinis asmuo) ir jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Paslaugų teikėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys bet kuriuo iš tikslų.

9.7. Paspausdamas mygtuką „Siųsti“ užklausos formoje/ elektroniniame laiške/ Messenger žinutėje, Klientas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiškai identifikuoti Klientą ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslais, ir nepateikus asmens duomenų bei (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi internetinės prekybos tikslu, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.

10. INFORMACIJOS SIUNTIMAS IR TEIKIMAS

10.1. Paslaugų teikėjas visus pranešimus ir informaciją siunčia/teikia vienu ar keletu toliau nurodytų būdų: Kliento užklausos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu, Kliento užklausos formoje pateiktu telefono numeriu SMS žinute ir/arba skambučiu.

10.2. Klientas visus pranešimus ir klausimus siunčia/teikia Paslaugų teikėjo interneto svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais el.pašto adresais ir/arba telefono numeriais ir/arba užpildęs užklausos anketą.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Šios Taisyklės neriboja Kliento (vartotojo) teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įskaitant teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą.

11.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su nuomos ir kitų paslaugų teikimo sutartimi tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.